עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / דוח הוועדה בנושא הפערים בשירותים הקהילתיים ברפורמה

דוח הוועדה בנושא הפערים בשירותים הקהילתיים ברפורמה

במשך כחצי שנה פעלה תת ועדה של המועצה הלאומית לבריאות הנפש אשר בחנה את הפערים בשירותים הקהילתיים בבריאות הנפש. דוח הוועדה אומץ ביולי על ידי המועצה הלאומית לבריאות הנפש והוגש למנכ”ל המשרד. לאחרונה הותר פרסומו.

לקריאת הדוח המלא (PDF): הדוח המסכם

בפרק ההמלצות של הדו”ח נאמר בין השאר: “להערכת תת הוועדה, מספר המלצות הן קריטיות, לאור מצוקתם של מתמודדים ובני משפחותיהם ולאור העומס על צוותי הטיפול, אוזלת היד הנגזרת ממבנה המערך ושחיקה אפשרית. המלצות אלה כוללת:
1. הרחבת המערך האמבולטורי וחיזוקו כך שיוכל לתת מענה טיפולי ראוי במרחק סביר ותוך זמן סביר, כמתחייב מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, עם חיזוק הרגולציה בנושא, כולל הגדרת סטנדרטים מחייבים לזמינות, נגישות ואיכות הטיפול, מבחני תמיכה ומתן תמריצים נוספים לפיתוח שירותים ועוד. כל מערך הטיפול (ובכלל זה שיטת ההתחשבנות) צריך להיות מוגדר על פי אמות מידה וקריטריונים מקצועיים, אנשי המקצוע המעורבים וסוגי ההתערבויות.
2. יצירת מערך אמבולטורי לטיפול אינטנסיבי במצבי משבר נפשי (על פי קריטריונים של סיכון) עם זמינות ואפשרות לקליטה מהירה, גמישות מערכתית. כחלק מפיתוח המענים למצבי משבר, יש להפעיל באופן מיידי את שירותי מד”א נפשי, לשלב פסיכיאטרים במערך המוקדים בקהילה ולהאיץ את פיתוחם של המרכזים לטיפול יום.
3. יצירת פתרונות טיפול למצבים מורכבים או כרוניים, שהמערך כעת לא מצליח לתת להם תשובה וטיפול הולם (לדוגמה אנשים שאינם מגיעים לטיפול ומסתגרים בבית), קרי מערך ביקורי בית וטיפול בית.
אי מילוי המלצות מפתח אלה, מעמיד בסיכון מטופלים רבים ופוגע באפשרות של המערך האמבולטורי להעניק טיפול
לדו”ח המלא: (PDF): הדוח המסכם

כלי נגישות