עמוד הבית / ניוזלטר וניירות עמדה / סיכום פעילות עוצמה: נובמבר-דצמבר 2019

סיכום פעילות עוצמה: נובמבר-דצמבר 2019

צוותי הפעולה ב”עוצמה” ממשיכים בפעילות לובי וסנגור בנושאים המשמעותיים לנו. אנו גאות וגאים לשלוח אליך עדכון לגבי פעילויות “עוצמה” בחודשים נובמבר -דצמבר 2019.

והפעם בדיווח הדו-חודשי:

1. “בבית פנימה – מפגשי פעילים”: פעילות צוות השיקום, קורס “תקציביזם” ומפגשי פעילים בתל אביב וירושלים (למעבר לדיווח המלא, לחצו כאן)

2. קשרים עם מרכזי המשפחות: השתתפות בוועדת ההיגוי של כנס המשפחות הארצי מיל”ם, פגישה עם רכזת מית”ל באברבנל, ומפגש עם בני משפחה ביה”ל ראשון לציון (לדיווח המלא, לחצו כאן)

3. פעילות מול משרד הבריאות: יום  עיון בנושא בתים מאזנים, עבודה מול מטה השיקום בנושא ניידות ודיור, דיונים במועצה הלאומית לבריאות הנפש בנושא מדדי איכות בבריאות הנפש, ישיבה בין מועצתית של המועצה הלאומית לבריאות הנפש ושל המועצה הלאומית לבריאות בקהילה בנושא יחסי הגומלין ויחסי הגומלין בין בריאות הנפש לבריאות הגוף בקהילה (לדיווח המלא, לחצו כאן)

4. פעילות מול משרדי ממשלה אחרים: פגישות ודיונים בנושאים הבאים: הגדלת הקצבאות לאנשים עם מוגבלות, הגברת ההגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות השוהים במסגרות דיור ומוסדות סגורים, תקנות הנגישות בשירות בתחום הבריאות ושיתוף בעלי עניין ושיתוף הציבור בהליכי רכש חברתי (לדיווח המלא, לחצו כאן)

5. פעילות פרלמנטרית: כינוס חירום בנושא הפעימה השלישית בקצבאות הנכות (לדיווח המלא, לחצו כאן)

6. שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית: הכנסים  השנתיים של יספר”א והאגודה לזכויות החולה, דיוני פורום הארגונים בבריאות הנפש, פגישות עם  “SOCIAL FINANCE ISRAEL”, ועם מנכ”לית ומנהלת תחום המשפחות ב”אנוש”, ודיוני  צוותי החשיבה לקידום רווחתם של מתמודדי נפש בגיל השלישי (לדיווח המלא, לחצו כאן)

7. השתתפות בכנסים והרצאות: מתן הרצאה בקורס “סוגיות באשפוז בכפיה”, השתתפות בכנס מכון ברוקדייל “שותפות לקוחות ושיפור השירותים” ובכנס השנתי של נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות (לדיווח המלא, לחצו כאן)

1. בבית פנימה – מפגשי פעילים

צוותי פעולה

ב-11 בדצמבר נפגש צוות השיקום לתכנון מיפוי מדויק של שירותי הדיור, הניתנים בפועל והנדרשים במסגרת סל השיקום. הצוות מבקש להגדיר פרמטרים מרכזיים לאפיון השירותים הניתנים על ידי ספקי השירות הפועלים בתחום.

היעד: ריכוז  מידע פומבי נגיש, ידידותי ומפורט של שירותי השיקום בכל המסגרות, ברמת הספק. מטרת המיזם, להנגיש את המידע, לקדם מיצוי זכויות בשיקום ואת מימושה של זכות הבחירה הנתונה למתמודדים,  ולעודד תחרות בין מסגרות השיקום.

קורס תקציביזם (תקציב+אקטיביזם)

ב-18 בנובמבר, נפתח מחזור נוסף של הקורס המועבר על ידי עמותת “הסדנא לידע ציבורי”. הקורס עוסק בתהליך התקצוב, מבנה תקציב המדינה, הוצאות המדינה: שכר, תמיכה ורכש, תמיכות ממשלתיות, מבחני תמיכה  וחוק חופש המידע.

שני נציגים של עוצמה נוטלים חלק בקורס על מנת להעשיר את  ארסנל הכלים העומד לרשות עוצמה בפעילות הסנגור המבוצעת על ידה.

מפגשי פעילים בתל אביב
בתמונה: נילי אהרונוב, חברת הוועד המנהל של עוצמה

ב- 20 בנובמבר, הנחתה חברת הועד המנהל נילי אהרונוב דיון בתפיסת ההחלמה, זאת כהכנה לקראת השתתפותה בפאנל בכנס העשור ליספר”א, אשר ארח את דר’ פטרישה דיגן.  נסקרו עיקרי מאמרה של דיגן “החלמה: חווית החיים של השיקום” (1988), והתקיים דיון בשאלת הפאנל: “מה השגנו באמצעות  ההחלמה מאז המאמר ומה עתיד ההחלמה בבריאות הנפש?“.

בדיון הועלו, בין השאר, הצרכים הבאים: הטמעתה של תפיסת ההחלמה בקרב משפחות, מעורבות המשפחות בתהליכי שיקום לצורך קידום החלמה של המתמודדים, עידוד מתמודדים להשתלבות בשיקום ומתן מענים למתמודדים שאינם חווים תהליכי החלמה, הצורך בהתאמת תוכנית השיקום למתמודד להבדיל מהתאמת המתמודד למסגרות השיקום, וכן ביסוס תפיסת ההחלמה כתכלית שירותי בריאות הנפש, תוך יצירת אינטגרציה בין טיפול לשיקום.

בנוסף, עודכנו משתתפי מפגש הפעילים, לגבי יום העיון בנושא הבתים המאזנים, סוגיות הכרוכות באשפוז: נסקרה פעילות עוצמה לקידום נושא מד”א נפשי, והשגתה של עוצמה על הפרשנות הניתנת על ידי הפסיכיאטרים המחוזיים, המסרבים לראות בעדות משפחה ראיה מהימנה לביסוס העילות לבדיקה בכפיה, שלב מקדים והכרחי להוצאתה של הוראה לאשפוז בכפיה.

מפגשי פעילים בירושלים

ב-27 בנובמבר, נדונו היקף ומהות הסיוע של בני המשפחה למתמודד שאינו עצמאי די הצורך הן למגורים בקהילה תומכת והן להוסטל כוללני. עוד עסקו המשתתפים בתקנת הזכות לפטור מעמידה בתור, מאחר וקיימת החרגה מהפטור כשמדובר בטיפול רפואי.

2. קשרים עם מרכזי המשפחות

בתמונה: ריבי צוק, יו”ר עוצמה (משמאל) ונילי אהרונוב

ועדת היגוי לכנס משפחות ארצי מיל”ם

ב-10 בנובמבר, השתתפה חברת הועד המנהל בישיבה לאישור תכני הכנס. אושרה הרצאת מליאה של יו”ר עוצמה, שתעסוק, בין השאר, במשפחות כמומחיות מניסיון ובאקטיביזם חברתי.

פגישה עם רכזת מית”ל באברבנאל

ב- 15 בדצמבר, קיימו חברות הועד המנהל פגישת היכרות עם עו”ס ליטל דרורי לימברק, רכזת מית”ל במרכז לבריאות הנפש אברבנאל. הרכזת, שנכנסה לתפקידה ביולי 2019, הציגה את תוכנית הפעילות של מרכז המשפחות במקום, הכוללת את הדגשים הבאים:

 • על מנת להתאים את  שירותי מית”ל לצרכי המשפחות, ועל מנת להיטיב את התקשורת בין המשפחות לבין מחלקות האשפוז, ייערך סקר בקרב משפחות המטופלים והמאושפזים לזיהוי הצרכים, ולחשיבה על המענים המתאימים להם.
 • ייערכו השתלמויות לצוותי הבית החולים בנושא הקשר בין המטפלים לבין בני משפחות המתמודדים.
 • צוות שהוקם במיוחד ילווה את המשפחות החוות לראשונה את משבר האשפוז הראשון. מתארגן בימים אלו מערך פגישות שבועי בן שעה, של איש מקצוע צוות מטפל עם בני המשפחה, בנוסף לנוהל המשפחות הקיים.
 • יתקיים מפגש רבעוני עם קהל משפחות המטופלים והמאושפזים. סגנון, מהות ותוכן של המפגשים מצוי בתהליכי גיבוש.
מפגש עם משפחות במרכז המשפחות יה”ל ראשון לציון

ב-29 בדצמבר הרצתה יו”ר עוצמה במסגרת קורס משפחות המתקיים במרכז על מומחיות מניסיון של משפחות, חזון המשפחות ביחס לעולם בריאות הנפש, אקטיביזם חברתי, ומודל הפעילות של עוצמה המביא לביטוי את כל אלה.

3. פעילות מול משרד הבריאות

יום עיון בנושא הבתים המאזנים

ב-11 בנובמבר, השתתפו נציגי עוצמה ביום עיון סגור בנושא “בית מאזן למניעת אשפוז פסיכיאטרי – מחלום למציאות” בהשתתפות נציגי האגף לבריאות הנפש, קופות החולים, צוותי הבתים המאזנים והספקים המפעילים.

בתום שנתיים לנוהל הבתים המאזנים, נערכה סקירה של התהליך עד ההווה, ושל אתגרים לעתיד:  בחינה מתמדת של הגדרת השירות, הרגולציה שתידרש עם הטמעתו, שמירת האופי הייחודי של הבתים השונים בד בבד עם אחידות גדולה יותר לצורך הטמעה בשירותי קופות החולים, מימון ציבורי, הרחבת היקפו של השירות וחלקו היחסי במענים הכוללים מלונאות.

האירוע אותו ארגן והנחה דני בודובסקי שימש לנוכחים הזדמנות להודות לדני על שירותו ערב פרישתו לגמלאות.

מטה השיקום – ניידות

ב-13 בנובמבר, נערכה פגישה עם עדי נאמן ממטה השיקום באגף בריאות הנפש, וזאת בהמשך להופעתה של עוצמה ביוני בפני ועדה בין משרדית העוסקת בצורכי הניידות של אנשים עם מוגבלות, בה הועלו צורכי הניידות של אנשים עם מוגבלות נפשית.

בפגישה עם עדי נאמן נדון “פרויקט גלגלים”, יוזמה משותפת של הג’וינט ומטה השיקום, המיועד להכשרת מתמודדים לנסיעה בתחבורה ציבורית, בשילוב מפגשי מתמודדים ונהגים, להגברתה של המודעות של נותני שירותי התחבורה הציבורית לצורכי המתמודדים.

מטה השיקום – דיור מוגן

ב- 23 בדצמבר, השתתפה נציגות של עוצמה במפגש בין הצוות המשרדי העוסק בהכנתו של מכרז למתן שירותי הדיור המוגן  במסגרת סל השיקום לבין נציגי משפחות. במפגש הוצגו עיקרי מודל השירות בדיור המוגן אשר הצוות שוקד על גיבושו.

עוצמה העלתה את הצורך לתת מענים במסגרת תנאי המכרז לצרכים הבאים: אפשרות לפניות דחופות במקרים המצריכים מענים מיוחדים מעבר לשגרת שעות העבודה, קיומן של דירות שותפים המאפשרות למתמודדים המעוניינים בכך שכירתו של חדר בדירה המופעלת על ידי ספק השירות בנוסף על קבלתם של שירותי ליווי ותמיכה.

המועצה הלאומית לבריאות הנפש

ב-14 בנובמבר, השתתפה יו”ר עוצמה בישיבת המועצה, בה נידונו המלצות תת הועדה למדדי איכות  בבריאות הנפש שמונתה על ידי המועצה ואשר נציגת עוצמה נמנתה על חבריה.

התקיים דיון ביחס ל-13 מדדים אליהם התייחסה תת הועדה בדיוניה. המועצה אישרה את נחיצותם של המדדים הקיימים היום ולא מצאה את מרבית המלצות תת הועדה  למדדי איכות נוספים כבשלים, בעיקר בשל חוסר אפשרות ליישומם באמצעים העומדים למחלקות האשפוז.

המלצות המועצה כללו המלצה לשני מדדים חדשים: קביעתו של מדד ביחס לקיומו של מפגש עם בן משפחה מאושפז בגיר (כיום מדידה רק של מפגשים כאמור ביחס למאושפזים שהם קטינים), והכללת בדיקות וביצוע תוכנית טיפול בשיניים במדדי הסקר עבור  השוהים באשפוז למעלה משנה.

יו”ר המועצה, ציין שלוועדה ניתן מנדט להמשיך ולפעול בחלק מהנושאים שיועלו בעתיד לדיון נוסף.

ישיבה בין מועצתית של המועצה הלאומית לבריאות הקהילה והמועצה הלאומית לבריאות הנפש.

ב-17 בנובמבר, השתתפו נציגות עוצמה בישיבה המשותפת של המועצות, שהתכנסה לבחינת יחסי הגומלין בין מערכות בריאות הנפש והבריאות בקהילה. נציגות עוצמה העלו את הצורך בקיומו של מנהל מקרה למתמודדים ואת החשיבות הראשונה במעלה לתאום כלל ענייניו של המתמודד הבודד.

הדיון הסתיים בהמלצות רבות:

 • מיסוד פגישות בין שתי המועצות על מנת לקדם את שיתוף הפעולה בין רפואת המשפחה ובריאות הנפש,
 • הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח העברה יעילה של מידע בין המערכת הפסיכיאטרית לבין הרפואה בקהילה,
 • לרבות, חיבורם של בתי החולים הפסיכיאטריים למערכת התקשורת והמידע של כלל בתי החולים,
 • הצורך במתאמי טיפול למתמודדים,
 • וקידומה והעמקתה של הכרות הדדית בין רפואת המשפחה והפסיכיאטריה, הן בשלבי ההכשרה של הרופאים והן בין הרופאים הפעילים במסגרת הכשרות ומפגשים של הסגלים במחוזות.

4. פעילות מול משרדי ממשלה נוספים

שימוע בפני הצוות הבין משרדי בנושא קצבאות לאנשים עם מוגבלות

ב-26 בנובמבר, השתתפה יו”ר עוצמה, ביחד עם יו”ר לשמ”ה ומזכירת אנוש, בשימוע שהתקיים על ידי צוות בין משרדי שכלל נציגי משרדים ממשלתיים (האוצר, הרווחה, הבריאות ומשרד רה”מ) וכן נציגי המוסד לביטוח לאומי ובנק ישראל.

הצוות הבין משרדי הוקם על מנת לייעץ לשר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר בנושא הגדלת הקצבאות לאנשים עם מוגבלות. זאת בעקבות תיקון 200 לחוק הביטוח הלאומי, מכוחו שולמה הפעימה הראשונה להגדלתה של קצבת הנכות הכללית בתחילת 2019, ובהמשך להוראה שבחוק זה, כי השרים יבחנו את אופן הגדלת הקצבאות לאנשים עם מוגבלות בשנת 2020 ו-2021 ויגישו את המלצותיהם בעניין לאישור הממשלה.

בעקבות הקול הקורא שפרסם הצוות המשרדי, נשלח מענה של פורום הארגונים בבריאות הנפש, בו עוצמה חברה, אשר פרט את מצוקותיהם של המתמודדים עם מוגבלות נפשית וקיפוחם הקשה לאורך השנים. בין השאר: את האפליה הקשה בסיוע לשכר דירה והחסם השרירותי של שיעור הנכות הרפואית המונע מהם זכאות לקצבת שר”ם.

לקישור למסמך (PDF) – עמדת אירגוני בריאות הנפש בנוגע לקיצבאות הנכות נובמבר 2019

משרד המשפטים – הגברת הגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות השוהים במסגרות דיור ומוסדות סגורים בפיקוח משרד הבריאות והרווחה
בתמונה: מתוך קמפיין של משרד הבריאות להגברת מודעות להתמודדויות נפשיות

ב- 1 בדצמבר, השתתפה נציגת עוצמה בישיבה בנושא, בראשות עו”ד דן אורן, מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, בהשתתפות נציגים מנציבות השוויון, הסיוע המשפטי, וארגונים מרכזיים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. מטרת הישיבה הייתה קיומו של שיח במטרה ללמוד על החסמים השונים עימם מתמודדים אנשים עם מוגבלות השוהים במסגרות ובני משפחותיהם בכל הנוגע להגשתן של תלונות ובירורן, והאם יש צורך במנגנונים משלימים, פנימיים או חיצוניים, לצד מנגנוני הפיקוח וברור התלונות הקיימים במשרדי הממשלה (רווחה ובריאות) כדי להתגבר על חסמים אלה.

השיח העלה מספר קשיים הטעונים המשך בחינה:

 • הצורך בהנגשת המידע אודות הזכויות והמענים לתלונה ופעילות יזומה ואקטיבית על מנת לעודד תלונות;
 • העדרם של מענים בכלל או בתוך זמן סביר ונטייה של הגורמים המפקחים להזדהות עם המסגרות ולהטיל את האשמה על המתלונן או משפחתו ואי התאמתם למסגרת;
 • פחד וחשש מלהתלונן;
 • העדרה של שקיפות ביחס להליכי ברור ותלונה;
 • הפיקוח נתפס כמלווה מקצועי של המסגרת וחלק מהמערך האחראי על אספקת השירות, וככזה מתמקד במכלול שיקולים הרלוונטיים להפעלת המסגרת ונוטה להזדהות עם עמדותיה.
נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות –  לקראת תקנות הנגישות בשירות בתחום הבריאות

ב-17 בדצמבר, השתתפו פעילות עוצמה במפגש המשך בנושא הנגשת שירותי קופות החולים למתמודד ומלווהו. מטעם משרד הבריאות מלווה את תהליך החשיבה עוה”ד יהודה מירון.

הועלו הצעות חדשות לסיוע בירוקרטי בפרט במחלקות הרפואה הדחופה( מיון), במרפאות קופות החולים ובבתי המרקחת. נראה שבהווה נכונות רבה של קופות החולים לנושא הנגשת השירותים.

משרד ראש הממשלה –  אגף ממשל וחברה

ב-19 בדצמבר, השתתפה חברת הועד המנהל במפגש התייעצות לקראת ניסוחו של מדריך בדבר אופן ביצועו של שיתוף בעלי עניין ושיתוף הציבור בהליכי רכש חברתי.

האגף עוסק בהבניית רכש חברתי של שירותי שיקום, בריאות וחינוך במיקור חוץ. כלומר, רכש של שירותים שהמדינה אחראית להם, המסופקים בפועל על ידי ספקי שירות עימם מתקשרים המשרדים השונים. אחד מעקרונות הרכש החברתי כפי שגובשו על ידי האגף הינו שיתוף הציבור בתכנון המכרז ותקופת ביצועו.

במפגש הביעה חברת הועד המנהל, את דעתה, המבוססת על הידע מניסיון עוצמה, שעל השיתוף להיערך בתהליך מתמשך, שיאפשר שותפות בחשיבה וברעיונות של כלל המערכות הנוגעות למכרז:  הממשל, אנשי המקצוע, ומומחים מהשטח דוגמת הארגונים והאוכלוסייה אשר לסיפוק צרכיה נועד המכרז.

5. פעילות פרלמנטרית – כינוס חירום בנושא הפעימה השלישית בקצבאות הנכות

ב-10 בדצמבר, השתתפו חברות ועד מנהל עוצמה בכינוס שיזמו ח”כ אילן גילאון וח”כ יעל גרמן. ח”כ גילאון הדגיש את מחויבות הממשלה לעמוד בהבטחות שניתנו לנכים בעקבות המאבק בשנת 2018, אשר התאפיין בתמיכה פרלמנטרית של חברי כנסת מכל סיעות הבית. חברי וחברות כנסת רבים חיזקו את דברי גילאון.  כמו כן נשאו דברים ברוח זאת  מר אברמי טורם, נציב זכויות לאנשים עם מוגבלות, נציגי ההסתדרות ונציגים של ארגוני נכים שונים.  אלכס פרידמן מארגון “נכה לא חצי בן אדם”, דיבר על האבסורד שבעובדה שלמרות שהוגש לאנשי האוצר מתווה מוסכם על ידי ארגונים רבים, ההסכם לא מיושם.

נציגים של משרדי הרווחה והאוצר ושל הביטוח הלאומי דיווחו על הקמתה של הועדה הבין משרדית העתידה להמליץ בפני השרים על אופן חלוקתן של הפעימות העתידיות. נציגי משרד האוצר ציינו את נוסחו של סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי המסמיך את השרים להמליץ לממשלה על אופן הקצאתן של הפעימות הנוספות והמתנה את קיומן במקור תקציבי. עוד נמסר כי המלצות הצוות הבין משרדי יונחו בפני השרים בשבועות הקרובים. ח”כ פורר ניסה להרגיע את נציגי “הנכים הופכים לפנתרים”, באומרו שיש להפנות את ההאשמות לדרג הפוליטי, ולא לפקידי האוצר.

6. ארגוני החברה האזרחית

כנס העשור ליספר”א בנושא חזון ההחלמה בבריאות הנפש-לאן?

בתמונה: נילי אהרונוב נושאת דברים בכנס יספר”א

ב-9 בדצמבר, התקיים הכנס אשר זימן לעולם השיקום בישראל  הזדמנות נדירה למפגש עם דר’ פטרישיה דיגן, מהוגות ומפתחות תורת ההחלמה. דר דיגן נשאה שתי הרצאות, האחת בדבר עיקרי תורת ההחלמה, והשנייה על מודל לשילובה של תפיסת ההחלמה בהליך הטיפול הרפואי, באמצעות מודל לקבלת החלטות משותפות.

חברת הועד המנהל, נילי אהרונוב, השתתפה בפאנל שדן בשאלה: “מנקודת ההתחלה  ועד היום – מה השגנו דרך החלמה ומה טומן בחובו העתיד?”. היא התייחסה בדבריה לתפקיד המשמעותי של המשפחות בתהליך ההחלמה, בהיותן המטפל העיקרי של המתמודד לאורך חייו, ולצורך לשילוב המשפחה בתהליך ההחלמה והשיקום, של המתמודד ושלה, כבר בשלב המשבר. היא תיארה את מצב השיקום בפועל ואת החסמים להפיכתו ליעיל יותר.

בתמונה: חברות הוועד המנהל של עוצמה שהשתתפו בכנס

חלק מן הבעיות שציינה הן התחלופה הגבוהה של העובדים בשיקום, פיקוח לא מספק, תוכנית שיקום אחידה לכלל המשתקמים, והעדרם של מענים למי שלא מגלים עניין בהליכי שיקום והחלמה. הנקודה האחרונה אליה התייחסה, היא הצורך לקשור בין הטיפול הרפואי לשיקום.

לסיכום ציינה: “אנו מאמינים בצורך לפתח תפיסה רחבה וכוללנית לגבי מהות ‘בריאות הנפש’. תפיסה שמאגדת בתוכה את כל האספקטים הקשורים בהחלמה של אנשים אשר חוו משבר נפשי מורכב”.
לסרטון מהכנס ולקריאת דבריה, ליחצו כאן

הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה

ב-19 בדצמבר, השתתפו חברי הועד המנהל של עוצמה בכנס ה-12 של האגודה לזכויות החולה. נושא הכנס היה זכויות החולה בעידן רפואת העתיד. בריאות הנפש ומעמד המשפחה מתחילים לקבל את מקומם בשיח הבריאות הכללי.

יו”ר האגודה שמוליק בן יעקב סקר את פעילותה של האגודה, תוך שהוא מציין את קמפיין 5 מיליארד (בו נטלה עוצמה חלק פעיל), ואת הקמת פורום ארגוני בריאות הנפש (שעוצמה שותפה בו).

יו”ר עוצמה, השתתפה בפאנל בכנס, בהנחיית פרופ’ אבינועם רכס. במסגרתו, שאלות בנושא “הזכות לקבל טיפול והזכות לסרב לו” נענו על ידי פרופ’ תמר גדרון, ביה”ס למשפטים, ראש מרכז צפת לביואתיקה, המכללה האקדמית צפת, עו”ד דר’ קובי אסף, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי הדסה עין  כרם והגב’ צוק. השאלות בפאנל התמקדו במפגש שבין האוטונומיה של החולה והאוטונומיה של המטפל. יו”ר עוצמה הצביעה על הצורך לתת את הדעת גם לאוטונומיה של המשפחה, שהינה פעמים רבות מטפל עיקרי.
לצפייה בסרטון, ליחצו כאן

סגן השר יעקב ליצמן העניק את אות סגן השר לקידום זכויות בשלוש קטגוריות. בקטגורית קופות החולים הוענק הפרס לקופת חולים מאוחדת על נוהל רצף טיפול והקמתו של צוות לניהול המחלה בנוגע למטופלים עם הפרעה פסיכיאטרית חמורה.

עו”ד גלעד בוק, יו”ר פורום בריאות ארצי בלשכת עוה”ד ועו”ד טליה אגמון, המשנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות, סקרו עבודת הכנה לתיקונו של חוק זכויות החולה. בין השאר הוזכרו: הצורך בזמינות מידע גם למטופל שאינו אורייני דיגיטלית, העדרן של הוראות בחוק ביחס לכללי ויתור סודיות רפואית והאם רמת הסודיות בתחום בריאות הנפש אין בה לחזק את הסטיגמה. כמו כן, הצורך בתיקונים בחוק לעניין מעמד המשפחה בקבלת החלטות.

במבט לעתיד הרצו: דר’ מיכל רוזן צבי, דירקטורית עולמית למידע רפואי במעבדות המחקר של IBM  עו”ד אפרת כהן מנכ”לית פארמה ישראל, ופרופ’ ציון חגי יו”ר ההסתדרות הרפואית.

פורום הארגונים בבריאות הנפש

ב- 4 בנובמבר, השתתפו נציגותינו בישיבת הפורום. בישיבה נדונו שלושה נושאים עיקריים:

 • המשך מעקב הפורום על ניסוחה מחדש של תקנה 1.9 לתקנון העבודה הסוציאלית באופן שלא יחריג את מתמודדי נפש ומשפחותיהם מכלל השירותים המוענקים לנתמכי הרווחה.  אגב כך התקבלו החלטות נוספות: העמקת ההכרות בין מערך העבודה הסוציאלית ובין עולם בריאות הנפש, לרבות פניה למועצה לעבודה סוציאלית.
 • תגובה משותפת של ארגוני הפורום לקול הקורא בנושא תיקון ס’ 200 בחוק הביטוח הלאומי.
 • עדכון ארגוני הפורום בדבר תוכנה של הישיבה שהתקיימה במשרד המשפטים בנושא צוותי משבר.
“SOCIAL FINANCE ISRAEL”

ב- 4 בנובמבר וב-24 בדצמבר, התקיימו פגישות בין פעילות עוצמה לנציגות הארגון. SFI נמנית על רשת ארגונים גלובלית שמטרתם לקדם יוזמות חברתיות באמצעות כלי השקעה חברתיים.  הארגון מזהה צורך חברתי ומפתח מודל להתערבות חדשנית הכולל כלי מדידה להצלחה. באמצעות האג”ח החברתי מועבר נטל המימון הראשוני והסיכון למשקיעים חברתיים.

SFI בוחנת תוכנית לצמצום שיעור האשפוזים הפסיכיאטריים החוזרים במודל של תשלום עבור הצלחה.

“אנוש”

ב-24 בנובמבר, השתתפו נציגי עוצמה בערב ההתרמה השנתי של אנוש, ביחד עם אלפי אנשים אחרים, שמילאו את היכל התרבות עד אפס מקום.
ב-27 בנובמבר,  נפגשו נציגי עוצמה עם מנכ”לית אנוש הדר’ הילה הדס,  והגב’ סילביה אזולאי  מנהלת תחום משפחות בעמותה. חזר ונדון הצורך בשירותים שונים לתמיכת מתמודדים שאינם מקבלים מענה בסל השיקום. בין השאר, ניהול מקרה ושירותים לתמיכת עצמאותם של מתמודדים המתקשים בביצוע תפקודי חיים שונים. מנקודת מבטן של המשפחות, צורך זה מתעצם לאחר לכתן והן מעוניינות להבטיח מענים אלה, ולו על דרך האפשרות לרכישתם.

קבוצת חשיבה לקידום רווחתם של מתמודדי נפש בגיל השלישי

ב-18 בדצמבר, השתתפו חברות עוצמה במפגש ההמשך השלישי בנושא זה, בביה”ס לשיקום במכללה האקדמית אונו, ביוזמת עמותת לשמ”ה ובהנחייתו של מר פטריק לוי. אבי אורן, יו”ר המועצה הארצית  לשיקום נכי נפש בקהילה, הציג במפגש את המצב על פיו אין מענים לאוכלוסייה מזדקנת בסל השיקום, המתאים יותר למיומנויות חיים לקראת שילוב בתעסוקה. לדבריו, צורכי קשישים מתמודדים שונים ורבים מאלו שסל שיקום מספק. לטענתו, יש לפעול לאיחוד האחריות המשותפת של משרדי הבריאות והרווחה. למשל, הקמת הוסטלים למתמודדים כרוניים על ידי משרד הבריאות, ושילוב מתמודדים ברמיסיה בשירותי הרווחה כגון מרכזי יום ובתי אבות.

דוקטורנטית עו”ד פרידה אבו ראס מאוניברסיטת חיפה דברה על מתמודדי נפש בגיל השלישי במגזר הערבי. לדבריה,  העדר נגישות למידע, תפיסות ואמונות מוטעות הם החסמים המרכזיים לטיפול באוכלוסיית המתמודדים הערביים בגיל השלישי. המסורתיים שבהם מאמינים שמחלתם היא “רצון האל” ואם בכלל, תולים תקוות בטיפול התרופתי ואינם מאמינים בפסיכותרפיה. אוכלוסייה זאת,  סובלת מסטיגמה כפולה הן מפאת גילה והן עקב התיוג הפסיכיאטרי. הקשיש הערבי מוצא את עצמו מחוץ למשפחה ולקהילה. גם יעקב טייכמן, חבר וועד לשמ”ה ופעיל חברתי שדיבר על הדרה של מתמודדים קשישים מהקהילה החרדית. הוא הציג את הוקעתו מהקהילה של המתמודד התלוי בה להגנתו,  כעלולה להחריף את מצבו.

7. קורסים כנסים והרצאות

קורס  “סוגיות באשפוז בכפיה”

ב-6 בנובמבר, הרצתה יו”ר עוצמה בקורס ביחידה ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת  ת”א, בנושא: השרות הרפואי פסיכיאטרי במבט אישי, מקצועי, ותהליכי הקרימינליזציה של מתמודדי נפש.

כנס מכון ברוקדייל “שותפות לקוחות ושיפור השירותים

ב- 7 בנובמבר, השתתפו חברים מהעמותה בהרצאות המליאה ובמושבי הכנס השונים.
במושב “מחקר”  הודגמו “מחקרים משתפים” בשיתוף חוקרים, אנשי מקצוע ומקבלי השירות. בכלל זה נדונו מנגנוני התייעצות  עם מקבלי שירות לגבי נושאי המחקר ושאלות סקר. תוארו מחקר שנעשה בשיתוף פעולה עם צרכני עמותת “גוונים” המקדמת בעלי צרכים מיוחדים לעצמאות בהתנהלות בחיים, ומחקר נוסף בשיתוף הלוקים בהנמכה קוגניטיבית, שנערך ב”בית איזי שפירא”.

הכנס השנתי של נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות

ב-3 בדצמבר, השתתפו פעילות וחברות ועד מנהל העמותה בכנס בנושא: “יחד מובילים למדינה שוויונית ומכילה”. הנציב, מר אברמי טורם ציין כי עדיין אין חקיקה בחוק שוויון בנושאים דוגמת בריאות בשעת חירום, ועדיין דוחים ביצוע חקיקה בנושאים שכבר נחתמו, למשל תקשורת כמקדמת שינוי.

במושב “נגישות למשפט וצדק אנשים עם מוגבלות בהליכים המשפטיים”, התייחסו דוברים שונים לחסמים כשאדם בעל מוגבלות מעורב בהליכי משפט.  עיוות הדין הנגרם בשל כך, נזכר בדוחות מבקר המדינה. על מנת לסייע להנגשת הליכים משפטיים, הוחל בהכשרת שוטרים לתיווך מול אדם במצוקה נפשית. בפרט שנכי נפש נפגעים פי 2.5 משאר אוכלוסיית בעלי המוגבלות. התייחסו גם להנגשה קוגניטיבית ומשפטית בהליכי משפט אזרחיים, לרבות של הליכי תביעת קצבאות ואפוטרופסות.

במושב בו נדונה “מדיניות כלכלית השקעות משאבים אל מול תשואות עתידיות”, התייחס עוה”ד טמיר מהנציבות לחסר במחקר על חשיבות העסקתם של אנשים עם  מוגבלות. עמד על חשיבות ההשקעה בהשכלה בתעסוקה ובקצבאות, תוך שהוא מציין שלדעתו, אמות המידה לקביעת דרגות אי הכושר וקצבת הנכות אינן נכונות.

בכנס, הוענק אות הוקרה לעמותת עמיתים של החברה למתנ”סים על פעילות לשילוב חברתי של מתמודדים בפעילויות פנאי בקהילה.

8. הצטרפו לפעילות עוצמה עוד היום

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

רוצים/ות רק לקבל עדכונים דו-חודשיים לגבי פעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

למעקב אחרי דיווחים שוטפים על פעילות עוצמה ובנושאים הקשורים למתמודדים ובני משפחותיהם, הירשמו לעמוד הפייסבוק שלנו (עשו LIKE ואז גם FOLLOW לעמוד)https://www.facebook.com/psychosocialdisabilities/?ref=settings

כלי נגישות