עמוד הבית / חדשות עוצמה / פעילות עוצמה בדיון בנושא אפוטרופסות בוועדת חוקה חוק ומשפט (אוגוסט 2016)

פעילות עוצמה בדיון בנושא אפוטרופסות בוועדת חוקה חוק ומשפט (אוגוסט 2016)

בועדת חוקה חוק ומשפט התקיים ב- 14.8.16 דיון שעניינו קיום דיון משפטי בנוכחות המתמודד לפני שימונה לו אפוטרופוס. שתי נציגות של “עוצמה” השתתפו בדיון זה.

בסעיף 36 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קבוע כבר היום כי “לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת האדם, אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו”. אולם, הלכה למעשה רק כעשרה אחוז מהמינויים ניתנים לאחר דיון משפטי, ויתרתם בהתאם למסמכים שונים הבאים בפני בית המשפט כחלק מהליך הבקשה למינוי אפוטרופוס.

לטענת נציגי הממשלה, התניית מינויו של אפוטרופוס בקיומו של דיון במעמד הצדדים כרוכה בתוספת תקציבית משמעותית של עשרות מיליוני שקלים לשנה. זאת, בשל הצורך בהגדלת התקנים של פקידי הסעד, העורכים כיום תסקירים רק בכמחצית מהבקשות. כמו גם בהגדלת התקנים של עורכי הדין ממשרד הרווחה המייצגים את המדינה בבקשות כאמור, ובהגדלת תקני השופטים בבית המשפט לענייני משפחה על כל הכרוך בכך.IMG-20160818-WA0005

עוד נטען כי אין צורך ענייני בקיומו של דיון בכל מקרה, וכי האתגר האמיתי הינו בקביעתו של כלל אשר יבטיח קיומו של דיון באותם מקרים בהם הוא אכן נדרש לצורך ההגנה על זכויות האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס.

בהעדר הסכמה בין עמדת הממשלה ועמדתה של ועדת חוקה חוק ומשפט, אשר דנה בתיקון האחרון לחוק, הוחרג סעיף זה מנוסח התיקון האחרון לחוק, ואופן שינויו עדיין תלוי ועומד בפני הועדה.

עוצמה נטלה חלק בדיון שהתקיים בועדת חוקה חוק ומשפט בעניין זה ביום 14.8.2016 בו התברר כי טרם הושגה עמדה ממשלתית מוסכמת.

נציג האוצר טען כי המקור התקציבי לתוספת העלות הכרוכה בכל שינוי צריך להמצא בסדרי העדיפויות של המשרדים הממשלתיים הנוגעים בעניין, וזאת לכאורה תוך סטיה מהחלטת הממשלה ערב תיקון החוק ממרץ שנה זו.

נציגי משרד המשפטים הציעו כי המבחן לקיומו של דיון במעמד הצדדים יהיה התנגדותו של האדם לבקשה למינוי אפוטרופוס (בין לעצם המינוי, בין לזהות האפוטרופוס ובין בעניינים אחרים). לכאורה המבחן בדבר אי הסכמה של האדם רחב יותר מזה הנהוג היום ויחול גם כאשר אדם חסר כשירות אך מביע התנגדות. נציגי המשרד קראו למשתתפי הדיון ולציבור להעביר התייחסותם להצעה הנ”ל.

נציגי משרד הרווחה הדגישו כי על מנת שיתרחש שינוי אמיתי ומעשי ולא רק שינוי בהוראת החוק יש לקבוע מנגנון אמין מקצועי ומיומן אשר יבחן את הסכמתו או התנגדותו של האדם וכי המכשיר הראוי לעניין זה הינו תסקיר פקיד סעד, אשר יידרש בכל מקרה ואשר יידרש לשאלת הסכמתו של האדם. לדברי נציגי המשרד לא ניתן יהיה לבצע זאת ללא תוספת תקציבית מתאימה.

יו”ר הועדה ח”כ סלומיאנסקי הדגיש את החשיבות שהוא רואה בהבטחתו של הליך נאות בבקשות למינוי אפוטרופוס, הביע את מורת רוחו מעמדת האוצר וביקש לקבל מענה ברור ומוסכם מטעם הממשלה, לרבות בהיבט התקציבי עוד במהלך פגרת הכנסת.

בתמונות: פעילות עוצמה בדיון בוועדה.

כלי נגישות