עמוד הבית / תחומי פעילות

תחומי פעילות

ייצוגים במועצות ובפורומים שונים

עוצמה פועלת לקידום יעדיה ומטרותיה ולהבטחת זכויותיהם ורווחתם של המתמודדים ומשפחותיהם, באמצעות העלאתם לסדר היום בפני מגוון מועצות, ועדות וצוותי חשיבה.

עוצמה מקדמת מול משרד הבריאות את השלמת הרפורמה בבריאות הנפש ועיצוב דמותו של הטיפול הקהילתי. לקראת קראת פתיחתם של ההסכמים עם קופות החולים, מכוחם בוצעה הרפורמה הביטוחית, הגבירה עוצמה את פעילותה בזירה זו.

 עוצמה פעלה ופעילה 

 • במועצה הלאומית לבריאות הנפש ובמועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה.
 • במועצה הלאומית לבריאות בקהילה.
 • 2019: עוצמה פעלה בצוותי חשיבה בתחום בריאות הנפש כחלק מתהליך גיבושה של תוכנית אסטרטגית לעשור הקרוב. לעוצמה היו נציגות בארבעה מתוך ששת הצוותים (תחום השיקום, צמצום האשפוז הכפוי, פערים בבריאות הנפש בקהילה ובין קהילה לאשפוז).
 • בתת ועדה של המועצה הלאומית למדדי איכות באשפוז (שהוקמה ב-2019).
 • בוועדה להגבלות מכאניות שפעלה ב-2016.
 • בתת הוועדה בנושא הפערים הקהילתיים ברפורמה לבריאות הנפש. נציגות עוצמה הייתה שותפה לניסוחו של הדוח המקיף (פורסם ביולי 2019), שסיכם את עבודת הועדה ובמיוחד בפרקים העוסקים במתן מענה בקהילה למצבי משבר, משפחות המתמודדים ומתמודדים שאינם מקבלים טיפול.
 • בתת ועדה של המועצה הלאומית שהוקמה לבחינתם של שינויים נדרשים בחוק לטיפול בחולי נפש, אשר דיוניה נסבים בעיקר סביב סוגיית האשפוז הכפוי במסלול האזרחי.
 • בתת הוועדה של המועצה הלאומית לבריאות הנפש לדירוג תרופות וטכנולוגיות המועמדות לכניסה לסל הבריאות.
 • במנהלת הרפורמה שהוקמה עם השקתה של הרפורמה בבריאות הנפש לצורך מעקב אחר ביצועה.
 • השתתפות בוועדה מייעצת לאחראי על הרגולציה באגף בריאות נפש, בנושא סטנדרט טיפול מרפאתי.
 • בתת הוועדה בנושא הפערים הקהילתיים ברפורמה לבריאות הנפש.
 • בקיץ 2019, עוצמה, בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים, הביאה את דברה (בכתב ובעל פה) בפני הועדה שמונתה על ידי מנכ”ל המשרד לבחינת ההתחשבנות הרגולציה והשירותים בתחום בריאות הנפש.

פגישות עבודה בעניינים שונים בכל הדרגים

 • פגישה (ביחד עם ארגונים נוספים) עם מנכ”ל משרד הבריאות בנושא היחס שבין טיפול לשיקום.
 • פגישה בנושא חסמים במיצוי זכויות בתחום השיקום בבריאות הנפש באגף הערכה ומחקר .
 • עוצמה נטלה חלק בהליכי שיתוף הציבור לקראת מכרז לשירותי תעסוקה בשיקום (מאי 2018) ולקראת מכרז לשירותי דיור מוגן (ספטמבר 2019).
 • בצד הפעילות מול גורמי המטה השונים מקיימת עוצמה גם קשרי עבודה ושיח עם גורמי השטח: הפסיכיאטרים המחוזיים ועוזריהם ורכזות סל שיקום אזורי.

פעילות פרלמנטרית

 • עוצמה משתתפת דרך קבע בדיוני ועדות הכנסת בעניינים הנוגעים לשירותי בריאות הנפש, ובעיקר הועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת העבודה הרווחה והבריאות.
 • עוצמה היתה שותפה להקמתה של השדולה לבריאות הנפש.
 • עוצמה משתתפת בדיונים השונים המתקיימים בכנסת ביום השנתי לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
 • עוצמה מקיימת קשר עם חברי כנסת לקידום עניינם של המתמודדים באפיקי הפעולה הפרלמנטריים השונים.
 • עוצמה נטלה חלק פעיל בדיוני הקריאה השנייה של הצעות חוק, שהתקיימו בועדות שונות שלהם נגיעה לחיי המתמודדים, ובכלל זה, בשנים האחרונות: הליכי החקיקה לתיקון מס 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הליכי החקיקה לשינוי קצבאות הנכות, הליכי החקיקה ביחס לשילובם של ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך.

 

הליכי משפט לקידום הזכויות בתחום בריאות הנפש

 • התייצבות בהליכי משפט במעמד של ידיד בית המשפט – מעת לעת, עוצמה נוטלת חלק בהליכי משפט שעוסקים בסוגיות הנוגעות לזכויות המתמודדים והמשפחות. המעמד של ידיד בית המשפט מאפשר את להביא לדיון המשפטי היבטים נוספים של האינטרס הציבורי, שאינם באים לידי ביטוי בטענות הצדדים הישירים להליך.
 • עוצמה עשתה כן בעתירה מנהלית שהגישו ספקי שירותי השיקום בדיור לביטולו של מכרז שהוצא בעניין זה והשתתפה בשנת 2019 בשני דיונים (האחד בבית המשפט העליון והשני בבית המשפט המחוזי בחיפה), בהם התעוררה, בין השאר, שאלת מעמד המשפחה בהליכי אשפוז בכפיה.

 

פעילויות נוספות מול רשויות שלטוניות לקידום זכויות בתחום שרותי בריאות הנפש

 • ביקורת המדינה – מעת לעת, עוצמה מביאה את דברה בפני מבקר המדינה, כמו בפגישה שהתקיימה עם נציגי המבקר כחלק מתהליך הכנתו של דוח ביקורת על מערך בריאות הנפש בקהילה.
 • הרצאות במסגרת הכשרות מקצועיות – כחלק מהמאבק בסטיגמה ולטובת קידום שירותים ראויים בתחום בריאות הנפש, ניתנו על ידי עוצמה הרצאות במסגרת הכשרות שונות: צוערים בשירות המדינה ותוכנית הכשרה של עורכי דין מהסיוע המשפטי, המייצגים מתמודדים בהליכי אשפוז בכפיה.

 

פעילות מול ספקים של משרד הבריאות

 • נציגי עוצמה נפגשו עם המנהלים המקצועיים בתחום בריאות הנפש בכל אחת מקופות החולים, במטרה להיטיב את הנגשת המידע, ליצירת שיתופי פעולה עם קופות החולים וליצירתו של ערוץ לתקשורת ישירה ויעילה בין צרכני השירותים לבין קופות החולים המספקות אותם.
 • עוצמה מקיימת מגוון של קשרים עם מערך האשפוז הפסיכיאטרי באמצעות ועדות היגוי בבתי החולים, קשרים עם מרכזי משפחות, השתתפות בשולחנות עגולים, פגישות אישיות עם מנהלי בתי החולים, וסיורים של פעילי עוצמה בבתי החולים. בשנים האחרונות הציגה עוצמה את חזונה ופעילותה במפגש עם פורום מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים, והביאה את דבר מעמד המשפחה בפני פורום מנהלי המחלקות האקוטיות.
 • עוצמה נמצאת בקשרי עבודה ושיתופי פעולה עם ספקי השירותים בשיקום לצורך מיגור כשלים וחסמים במתן השירות ומציאת יוזמות לפתרונם. בכלל זה עוצמה נמצאת בקשר עם אנוש, איכות בשיקום, רעות, ושורה ארוכה של ספקי שירות אחרים, עמם שיתפה עוצמה פעולה בניסיון לקדם את זכויות השיקום בדיור.

 

קשר עם ציבור המשפחות

הקשר עם ציבור המשפחות מתקיים דרך מגוון ערוצים וביניהם:

 • דף פייסבוק ואתר אינטרנט פעילים ומתחדשים.
 • מתן מענה וסיוע לפניות פרטניות.
 • עוצמה שותפה לפעילות המתבצעת במרכזי המשפחות (בקהילה ובבתי החולים), באמצעות השתתפות נציגי עוצמה בוועדות היגוי של מרכזי המשפחות השונים, ועדי המשפחות של המרכזים, ועדות היגוי של כנסים שנתיים וימי עיון המתקיימים על ידי ספקי השירותים למשפחות ועוד.

 

פעילות פנים ארגונית

לצורך ניהול פעילות העמותה, מקיימת עוצמה:

 • ישיבות חודשיות של הועד המנהל וישיבות שבעויות עם ההנהלה המצומצמת.
 • מפגשי פעילים חודשיים (האחד בתל אביב והשני בירושלים). בשנה האחרונה התקיימו מפגשים אלו בזום.
 • צוותי פעולה שונים בחלוקה על פי תחומי פעילות, הפועלים כל אחד בתחומו.

 

אשפוז כפוי

עוצמה פועלת להנחלת ההכרה כי הדרך האפקטיבית היחידה לצמצומו של האשפוז הפסיכיאטרי, לרבות האשפוז הכפוי, מצויה בכינונו של מערך שירותים מתאימים בקהילה למתן מענה למצבי משבר. חובת המדינה לפעול כנדרש בעניין זה מעוגנת לא רק בזכות לטיפול, כי אם גם בחובה לנקוט בכל האמצעים הסבירים שיהיה בהם למנוע את הפגיעה הקשה בזכויות אדם הכרוכה באשפוז בכפיה.

דברים ברוח זאת הושמעו על ידי עוצמה בהזדמנויות שנות ובהן:

 • במועצה הלאומית ותת הועדה בעניין זה.
 • בפאנל בנושא זה בכנס השנתי של איגוד הפסיכיאטרים.
 • בוועדה לפסיכיאטריה ומשפט של לשכת עורכי הדין.
 • ביום עיון בנושא זכויות אדם בבריאות הנפש במרכז האקדמי רופין.
 • ביום עיון סגור למשפטנים וגורמי רפואה במכללה האקדמית אונו.
 • בהרצאות אורח בקורס בנושא האשפוז הכפוי, המתקיים בשיתוף פעולה של הפקולטה לרפואה והפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
 • בפני צוות בין-משרדי הפועל ביוזמת המחלקה ליעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בנושא צוותי משבר.

ובשלל הזדמנויות נוספות.

כלי נגישות