עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה: יוני-יולי 2018

סיכום פעילות עוצמה: יוני-יולי 2018

צוותי הפעולה השונים של עוצמה מוסיפים לפעול, ללא הרף, בפעילות לובי וסנגור לקידום ענייניהם של  המתמודדים ובני משפחותיהם.

בנוסף, עוצמה שוקדת על הרחבת שורותיה ומברכת על קורס הכשרת פעילים שהתחיל בחודש יולי, כפי שיפורט בניוזלטר שלהלן.

עוד תמצאו בניוזלטר עדכון ודיווח על חלק מהפעילויות בהם “עוצמה” נטלה חלק בחודשים יוני ויולי 2018.

1. בבית פנימה – פעילות “בתוך” העמותה

התכנסות האסיפה הכללית של עוצמה

ב–5.6.18 התקיימה אסיפה כללית של עמותת עוצמה. באסיפה הוצגו ואושרו הדו”ח הכספי, דו”ח ועדת הביקורת והדו”ח המילולי. החברים דיווחו על פעילות העמותה בשנת 2017. כמו-כן, אושרה בחירתם של חברי הועד המנהל, ועדת הביקורת, מורשי החתימה ורו”ח של העמותה.

קורס הכשרת פעילים

ב – 10.7.18 יצא לדרך המחזור הראשון של קורס להכשרת פעילים חדשים של עמותת עוצמה. עוצמה ממקדת את פעילותה בשנים האחרונות בעבודת סנגור, שמטרתה להביא לשינויים במדיניות בתחום בריאות הנפש על כל היבטיו, ולקידום איכות השירות וזכויותיהם של נפגעי הנפש ושל בני משפחותיהם.

פעילות העמותה מושתתת על פעילות התנדבותית של חבריה, ותלויה במידה רבה בפעילות של קומץ מתנדבים העוסקים בכך לאורך שנים, אשר רכשו מיומנות וידע רלוונטיים משמעותיים אגב כך. הרצון להרחיב את תחומי העשייה של העמותה, מחייב הרחבה משמעותית של שדרת הפעילים.

הקורס בן 6 מפגשים, המתקיימים אחת לשבועיים, 3 שעות כל מפגש, בבית העמותות בת”א. מטרת הקורס ליצור בסיס ידע רחב לפעילים חדשים, ולגבש את תוכנית הפעולה של העמותה עם סיומו. הקורס מועבר על ידי חברים מהוועד המנהל, וכרוך בהתחייבות עקרונית לפעילות התנדבותית בעמותה. 3 מפגשים מאחורינו ופנינו להמשך.

עוצמה מברכת על ההיענות הרחבה לקורס, מודה לפעילים החדשים ומברכת על הצטרפותם לשורותינו.

2. מרכזי משפחות

כנס משפחות שנתי – אנוש

ב–6-7/6/18 התקיים הכנס השנתי של אנוש – כנס משפחות מילם בסימן “גוונים של תקווה”. יוכי היתה חברה בוועדת ההיגוי של הכנס והשתתפו בו עוד כמה חברות עוצמה. בכנס שולבו הרצאות שונות, שעניינם רוחות של שינוי בתחום בריאות הנפש. מרגש  במיוחד היה המופע האומנותי של עמותת “כנפיים” בביצוע מתמודדים, מכל תחומי האומנויות.

ועדת היגוי מילם תל אביב

ועדת ההיגוי התכנסה לצורך חשיבה משותפת לגבי יום העיון שיתקיים בספטמבר.

נציגות עוצמה העלו  קשיים בשיתוף פעולה עם קופת החולים, הצורך במענה בשעת חירום ומענה בבית הלקוח – מענים שלא קיימים כיום. עלה גם הקושי בהתמודדות עם מאתגרי הטיפול. למרות שהמפגש החל בקולות רבים ושונים, כל משתתפי ועדת ההיגוי הגיעו להסכמה ורצון לשיתוף פעולה סביב הנושא של תקשורת עם מתמודדים.

3. עוצמה בכנסת

ועדה לביקורת המדינה בכנסת בנושא מערך האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש

במאי 2018 פורסם הדוח השנתי של מבקר המדינה (דו”ח 68ג). דו”ח המבקר כולל פרק בנושא מערך האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש, שבו ביקורת חריפה על ליקויים חמורים בניהולו של מערך האשפוז. הדו”ח מציין כי ביקורת דומה נכללה בדו”חות קודמים, ונזכרת בו גם סדרת דו”חות שפורסמו לאורך השנים בדבר ליקויים מהותיים בפעילותו של מערך השיקום. בין היתר נכללה בדו”ח המבקר המלצה להקמתה של ועדה ציבורית לבחינת השינויים הנדרשים בעולם בריאות הנפש בכללותו, הפן הטיפולי והפן השיקומי.

עוצמה, ביחד עם ארגונים נוספים, פנתה ליו”ר ועדת ביקורת המדינה בכנסת, ח”כ שלי יחימוביץ, בבקשה לקיומו של דיון דחוף בממצאי הדו”ח, וביום 16.7.18 התקיים דיון כאמור בועדה.

ערב הדיון נשלח נייר עמדה של עוצמה בדבר הצורך בבחינה כוללת של מכלול מערך בריאות הנפש, על ידי ועדה שבראשותה יעמוד אדם שאינו מהווה חלק ממשרד הבריאות או הממסד הרפואי. נציגי עוצמה השתתפו בדיון ונשאו דברים ברוח זו.

את דוח מבקר המדינה בנושא מערך האשפוז ראו בקישור הבא.

דיווחים נוספים בנושא זה באתר עוצמה ראו בקישור הבא.

תיקון חוק חינוך מיוחד

בחודשים שחלפו התנהלו דיונים רבים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא התיקון לחוק חינוך מיוחד. עוצמה המשיכה לשתף פעולה עם ארגונים נוספים בעניין זה.

עמדתו של משרד החינוך מומחשת בהתנגדותו לעמדתנו כי יש לכלול את הדרישה לשוויון כיעד של התיקון לחוק. לדוגמא: בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוצגה כאחת ממטרות החוק: “לעגן את זכותו (של האדם עם מוגבלות) להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים” בהצעת התיקון נמחקה מהמשפט המילה שוויון.

למרות שבעקבות ההסתייגויות של הארגונים, כמה חברי כנסת פעילים, והיועצת המשפטית של הוועדה הכניסו שינויים רבים בנוסח המקורי של התיקון לחוק, הפגמים המהותיים בתיקון נשארו. בין היתר, הקריטריונים, שעל פיהם וועדות האפיון והזכאות אמורות יהיו להתנהל, נוגעים לסוג המוגבלות ורמת התפקוד של התלמיד, ולא כפי שדרשנו בהצעות מפורטות ומנומקות, לצרכים של התלמיד.

ביום 10.7.18 התקבל בכנסת תיקון מס’ 11 לחוק חינוך מיוחד, התשע”ח – 2018, שמועד כניסתו לתוקף ביום 1.1.19. הארגונים נערכים להמשך המאבק בדרכים אחרות.

יום כת”ף בכנסת

יחידת כת”ף היא יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי (כת”ף) על גופים ממשלתיים. היחידה הוקמה השנה והיא פועלת במקביל ליחידת המחקר. מדובר בגוף שנועד “לפעול בשיתוף פעולה עם כלל גורמי הכנסת, על מנת להציע, ליזום ולתאם כלים לחיזוק יכולות הפיקוח על מימוש החלטות ותוכניות עבודה על ידי הממשלה, לשם מימוש מיטבי של עקרון הפרדת הרשויות”.

ב-2.7.18, במסגרת הדיונים בכנסת לרגל “יום כת”ף”, התקיים בוועדה העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דיון על סטטוס ההתקדמות בנושאים שונים שמופיעים בתכנית העבודה של משרד הבריאות לשנה זו. בפניית הועדה למשרד הבריאות עובר לדיון התבקש המשרד לדווח, בין השאר, על הסעיף בתוכנית העבודה שעניינו “הקמתה של ועדה לתכנון וחיזוק מערכת בריאות הנפש”. ערב הדיון, ‘עוצמה’ העבירה את עמדתה שיש להקים ועדה לתכנון וחיזוק מערכת בריאות הנפש, בראשות אדם שאינו נימנה על הממסד הרפואי ושאינו עובד משרד הבריאות, וראוי שיהא שופט בדימוס.

בדיון, בהשתתפות סגן השר ליצמן ומנכ”ל המשרד, נכחה גם נציגות של עוצמה. בסופו של יום ניתנה זכות דיבור לחברי הכנסת בלבד ומוזמני הועדה לא נשאו דברים. בריאות הנפש לא נזכרה בסקירת סגן השר או המנכל או בשאלות שהופנו על ידי חברי הכנסת.

נגישות לשירות במצבי חירום

לאורך השנים, מאז חקיקתו של חוק השוויון לאנשים עם מוגבלות, מתבצעת מלאכת חקיקת משנה, כשתקנות המותקנות מעת לעת יוצרות תוכן קונקרטי לחובת הנגשתם של שירותים בתחומים שונים.

ביום 10.7.18 התקיים דיון בועדת משנה של ועדת העבודה הבריאות והרווחה בנושא נגישות בשעת חירום. התקנות עוסקות בפינוי ממסגרות בשעת חרום, לרבות בתי חולים פסיכיאטריים. טרם גובש נוסח סופי של התקנות הנ”ל.

נציגי עוצמה השתתפו בדיונים מקדימים במשרד הביטחון ונציגת עוצמה, מרים בר ניר, השתתפה בדיון בכנסת. נציגי עוצמה חזרו והעלו את הקשיים הטעונים מענה.

לצערנו אין בתחום בריאות הנפש מענים של ממש לשעת חרום, התקנות מלכתחילה אינן עוסקות במתן מענים למתמודדים החיים בקהילה שלא במסגרת מוסדית, וגם בתחום המוסדר בהן, אין שינוי מהותי של המצב הקיים.

4. פעילות מול משרד הבריאות וקופות החולים

פגישה עם סגן השר ליצמן – קיצור משך תורי ההמתנה לשירות מרפאתי בבריאות הנפש

כאמור בניוזלטר הקודם, עם השקתה של הרפורמה בבריאות הנפש קם הצורך לבחון מקרוב את הסטנדרטים והדרישות מהטיפול האמבולטורי (שירותי הטיפול הניתנים בבריאות הנפש בקהילה). כחלק מההידרשות לנושא זה פנתה עוצמה, ביחד עם ארגונים נוספים, לסגן שר הבריאות בדבר הצורך בהגדרתם של מדדים ברי מדידה לזמינות השירות ונגישותו.

נציגתנו, חברת הועד המנהל ריבי צוק, נטלה חלק בפגישה עם סגן השר ליצמן שהתקיימה ב – 5.7.18 בנושא תורי ההמתנה הממושכים לשירותי בריאות נפש בקהילה. סגן השר הבטיח לפעול לקיצור התורים וליצירתו של סטנדרט מחייב. נוסיף ונעקוב.

מפגש של ארגוני החולים עם מנכ”ל משרד הבריאות והנהלת המשרד

ב – 24.7.18 נציגנו, פרופ’ אלי שמיר, השתתף במפגש שהתקיים בין ארגוני החולים עם מנכ”ל משרד הבריאות והנהלת המשרד. המפגש ונועד להיכרות הדדית, להצגת בעיות העומדות בפני ארגוני החולים וקידום שיתופי פעולה בין המשרד הבריאות והארגונים השונים, בסוגיות עקרוניות.

במפגש הוצגו מספר שיתופי פעולה בין המשרד לעמותות וכן הצעות ליוזמות עתידיות, סביב סוגיות המעסיקות אותם כמיצגי חולים ובני משפחותיהם.

ועדת מדדי איכות באשפוז הפסיכיאטרי במשרד הבריאות

ב-12.6.18 התכנסה במשרד הבריאות ועדת מדדי איכות באשפוז הפסיכיאטרי, בה חבר נציגנו, פרופ’ אלי שמיר. הישיבה עסקה בכמה נושאים:

א) מפגש עם פרופ’ יאן מיינץ, מנהל בית חולים פסיכיאטרי וראש השרות במרכז דנמרק, שתיאר בהרחבה את מערכת הבריאות הדנית בכלל ובריאות הנפש בפרט, תוך התמקדות בנושא המדדים. גם בדנמרק מערכת האשפוז הפסיכיאטרי נפרדת ממערך האשפוז הסומטי (הכללי) והייתה צריכה לסגור פער אי שוויון היסטורי. לדבריו מערכת הבריאות הממלכתית בארצו היא אחת הטובות OECD.

ב) ד”ר ענת זהר- עקה הציגה את תוצאות סקר שביעות רצון החולים שנערך באשפוז הפסיכיאטרי בשנת 2017 . ברוב הנקודות נרשמה שביעות רצון גבוהה (קרוב ל90%). חריג אחד בולט – שביעות רצון מניצול שעות הפנאי באשפוז, שבו שביעות הרצון הייתה 50% ומטה.

נציגנו טען שתוצאות הסקר שפורסמו בעיתונות התקבלו בהסתייגות ובחשדנות, ועמד על כך שבאותה שנה פעלה וועדת ההגבלות המכניות (“קשירות”) שמינה משרד הבריאות בעקבות ההד התקשורתי לשימוש הנרחב בקשירות במחלקות האשפוז הפסיכיאטרי. נטען כי האשפוז נתפס על ידי הציבור והתקשורת בעיקר, כמענה לצורך להגן על המתמודדים מפני נזק לעצמם או לסביבתם, בשונה מתפיסת האשפוז הסומטי (הכללי) כאמצעי לקידום החלמה, כי יש לשנות את אותה תפיסה וכי אחת הדרכים לכך היא הגדלת השקיפות והחשיפה של בתי החולים הפסיכיאטרים לביקורים של הציבור, לרבות בני נוער.

ג) ד”ר דורון תודר, שהתמנה למנהל המקצועי של מערך האשפוז הפסיכיאטרי הממשלתי (90% מהמערך), נתן סקירה על מעשיו וכוונותיו ביחס לבתי החולים הממשלתיים המהווים כ-90% ממערך האשפוז הכולל, ולבטיו כיצד ליצוק תוכן לראייתו של החולה במרכז ולגרום לכך שהאשפוז ייתפס באופן חיובי כצעד מכריע לכיוון החלמה.

ועדה לבחינת החוק לטיפול בחולי נפש

נציגת עוצמה, ריבי צוק, נמנית על חברי  הועדה לבחינת החוק לטיפול בחולי נפש, שהתבקשה לבחון האם יש מקום לשינוי החוק, תוך מיקוד באשפוז האזרחי הכפוי. הועדה התכנסה לראשונה ב – 17.4.18, ומאז מתכנסת אחת לחודש, והתכנסה שוב ב – 21.6.18 וב – 26.7.18.

מפגש עם הנהלת קופת חולים כללית

ב-12.7.18, נפגשו נציגנו עם מינהל הרפואה של קופת חולים כללית (דר דורון נצר והאחראים על תחום הפסיכיאטריה בקופה, הגב’ אביבה קיס ופרופ’ חנן מוניץ). נציגי עוצמה עמדו על כך שחרף הרחבת השרות האמבולטורי כתוצאה מהשקתה של הרפורמה הביטוחית, בתחלואת הנפש הקשה והכרונית, שכרוכה באשפוזים חלקם ממושכים, לא נכרה התקדמות של ממש.

עוצמה חזרה והדגישה כי חזון האל מיסוד אינו מתקדם בעשור האחרון, את הצפיפות והעומס בבתי החולים אל מול חסר בולט בפיתוח טיפולים קהילתיים חלופים, שיכולים להוריד באופן ניכר את היקף האשפוזים, כמותם ואורכם. כל זאת חרף מגוון רחב של טיפולים חלופיים, כולם מוכרים ומאושרים מקצועית, שאיכותם הרפואית טובה לפחות כמו באשפוז, מבחינה חברתית עדיפותם גבוהה מאוד ( וגם סביר שיקטינו צורך באשפוזים בכפייה) ולרוב הם זולים בהרבה מאשפוז מלא. במיוחד הודגשו הצורך בביקורי בית, הצורך במתן מענים בקהילה למצבי משבר, הצורך להבטיח מרפאות רב מקצועיות בבניית מערך המרפאות על ידי הקופה, הצורך לבנות אמות מידה ראויות לאיכות ותוכן הטיפול והמשקל המופרז הניתן כיום למספר המגעים, והצורך בגוון הטיפולים בשיתוף צוותים פרא רפואיים.

 5. ארגוני החברה האזרחית, כנסים, ימי עיון והרצאות

פורום דיור קהילתי

נעמה לרנר, האחראית על דיור בקהילה בארגון “בזכות”, פועלת לקידומה של יוזמה לחקיקתו של פרק נוסף בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר יסדיר הענקתם של שירותי תמיכה וליווי הנדרשים לצורך מגורים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות בקהילה (בדומה לסל השיקום המוענק למתמודדים על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה).

כחלק מאותה יוזמה כללית עלה הצורך בשיתוף פעולה בין הארגונים לקידומם של הסדרים מעשיים שיהיה בהם להבטיח את עצם קיומה של קורת גג לאנשים עם מוגבלות. לצורך כך יזמה בזכות את הקמתו של פורום דיור קהילתי, אשר יפעל לקידום פתרונות לדיור בקהילה מול רשויות הממשל השונות העוסקות בכך.

ביום 17.6.18 התקיים מפגש ראשון בעניין זה, בו השתתפו ארגוני משפחות של אנשים עם מוגבלות, ובכלל זה נציגות של עוצמה. המפגש עסק בעיקרו בשיתוף במידע וניסיון שהצטבר אצל הארגונים בדבר המצב הנוכחי, ודרכי פעולה אפשריות לגיבושן של זכויות שיהיה בהן ליצור סיכוי ממשי לדיור בר השגה, בקהילה, לאנשים עם מוגבלות.

כנס עמיתים מומחים בכפר המכביה ר”ג

נציגותינו, אילה ומיכלי, השתתפו בכנס “עמיתים מומחים” (שילוב ידע מניסיון אישי בצוות רב מקצועי במערך האשפוז בבריאות הנפש), שהתקיים ב-11.7.18 בכפר המכביה ברמת-גן. הכנס עסק בחשיפה והצגת פיילוט, שהתקיים 3 שנים במרכז הרפואי לבריאות הנפש “מזור” בעכו ובמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע (קבוצת הביקורת במחקר היתה בבאר יעקב).

מדובר בעמיתים שעברו בעצמם משברים ואשפוזים, ולאחר קורס בבי”ס לשיקום, הוכשרו ללוות מאושפזים בבתי חולים. היתרון בשילוב זה הוא חוויה משותפת של המטפל והמטופל, קבוצת השווים ככוח משקם. עמיתים מומחים השתלבו גם במרכזי משפחות בבתי החולים, בדו-שיח ובתמיכה במשפחות.

מתמודדים רבים עובדים במערך השיקום בבריאות הנפש, לאחר שעברו קורס הכשרה שנקרא צרכנים נותני שירות, ועברו ממעמד פאסיבי וזהות של חולה למעמד אקטיבי עם זהות רב ממדית. חלק מאלה השתלבו בפרוייקט עמיתים מומחים נושא הכנס.

העמיתים, אנשי המקצוע והלקוחות דיווחו על הצלחת הפרוייקט, בקידום הלקוחות ושביעות רצונם, בשיתוף פעולה עם אנשי המקצוע ובהפחתת הסטיגמה.

שותפים לפרוייקט: משרד הבריאות אגף בריאות הנפש מערך השיקום, ביטוח לאומי-אגף קרנות, מרכז רפואי לבריאות הנפש ב”ש, מרכז רפואי לבריאות הנפש מזור, עמותת לשמ”ה-ארגון צנ”ש, בי”ס לשיקום.

המטרה להרחיב את הפרוייקט לבתי חולים נוספים וכן להפוך את העמיתים לעובדי בית החולים כאחד העובדים ולא כעובדי חוץ. בכנס הוצגו גם 3 תוכניות המתקיימות בבתי החולים הנ”ל ע”י העמיתים עצמם, ביחד עם העו”ס המלווה. לקראת סיום התקיים שיח רב מקצועי עם צנ”ש ועו”ס ששוחחו על דילמות ואתגרים בעבודה זו.

הרצאה שנתית לזכר צ’רלס סמית בנושא: “מסקנות מחשיפה לציבור של הנפגע בתחלואת הנפש”

נציגנו, פרופ’ שמיר, נפגש עם פרופ’ קיי רדפילד–ג’יימיסון שנתנה הרצאה בנושא “התוצאות של היחשפות לציבור של היפגעות במחלת נפש”. וזאת במפגש של המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה בישראל NIP  באוניברסיטה העברית. פרופ’ רדפילד-ג’יימיסון כתבה כמה ספרים ומחקרים ביניהם, בשנת 2000, “הלילה ממהר לרדת להבין את ההתאבדות על רקע נפשי”, שתורגם לעברית. המרצה בעצמה הייתה חולת ביפולר ועברה ניסיונות התאבדות לפני שהפכה לאשת מקצוע.

אסיפה כללית יספר”א בסימן “טראומות נסתרות בעבודה שיקומית: אבחון וטיפול בדיסוציאציה”

נציגות עוצמה השתתפו באסיפה הכללית של יספר”א (האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי), שהתקיימה ב – 18.6.18 בסינמטק ת”א.

לפני האסיפה, הוקרן הסרט “פרשס” של הבמאי לי דניאלס, המספר את סיפורה של נערה המפתחת הפרעה דיסוציאטיבית (ניתוק) כתגובה לפגיעה מינית מתמשכת. לאחר הקרנת הסרט התקיימה האסיפה הכללית, ולאחריה הרצאתו של פרופ’ דני ברום, מנהל “מטיב”, המרכז הישראלי לפסיכוטראומה.

פרופ’ ברום עמד על הדמיון הרב המתקיים לעתים בין תסמיני פסיכוזה לתסמיני דיסוציאציה,  וטעויות באבחנה כתוצאה מכך ומהעדרה של מודעות מספקת לדיסוציאציה. בדיסוציאציה רואים תופעות שממוקדות יותר סביב הטראומה, והטיפול מתמקד בוויסות רגשי, כשמטרתו לעזור בעיבוד הטראומה ובאינטגרציה של הזהויות והחלקים המנותקים, אשר מבטאים חלקים שונים ומשמעותיים של הנפש/אישיות.

6.  פעילות שוטפת

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו – עשו לנו לייק, קטלגו אותנו כsee first  ותקבלו עדכונים שוטפים

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא

כלי נגישות