עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / שירות מקוון חדש – הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

שירות מקוון חדש – הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

בתאריך ה 30.4.17, נחנך שירות מקוון של הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. כידוע, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם בגיר לתכנן את עתידו בהתאם לרצונו ולמנות אדם שעליו הוא סומך כמיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמו, בשלב בו יכולתו לקבל החלטות ולבצע פעולות בענייניו תיפגע. עריכת והפקדת ייפוי כוח מתמשך תייתר,  ברוב המקרים, את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם, אם וכאשר מצבו לא יאפשר לו לבצע פעולות ולקבל החלטות בענייניו, ותאפשר לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. להסבר מפורט על ייפוי כוח מתמשך.

להלן תאור עיקרי ההסדרים המתייחסים לייפוי כוח מתמשך וכן לינק בנושא באתר של משרד המשפטים

הקדמה

לפני כשנה התקבל תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הכולל רפורמה מקיפה בחוק,  והמתייחס לשלושה נושאים עיקריים:

 • כלילתו בחוק של מושג משפטי חדש המכונה ייפוי כוח מתמשך.
 • רפורמה בדיני האפוטרופסות הקיימים
 • הכללתו בחוק של מושג חדש המכונה תמיכה במתן החלטות.

הסקירה שלהלן תתייחס לייפוי כוח מתמשך בלבד. לחלקי החוק השונים נקבעו מועדים שונים לכניסתם לתוקף. ההוראות ביחס לייפוי הכוח המתמשך נכנסות לתוקף בימים אלה.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ככלל ייפוי כוח הינו הסמכתו של אדם לפעול בשמנו ובמקומנו. עד לתיקון לחוק ניתן היה לפעול בשמו ובמקומו של אדם מכוח ייפוי כוח שניתן על ידו רק כל עוד האדם היה כשיר לבצע את הדבר בעצמו. אם האדם חדל להבין בדבר, אזי ייפוי כוח רגיל שניתן על ידו היה פוקע, ובמצב כזה לא היה אדם, זולת מי שמונה לאפוטרופסו, המוסמך לפעול בשמו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מוסד משפטי חדש שנועד להוות חלופה לאפוטרופסות. ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר את מינויו של מיופה כוח, שיוכל לפעול בדיוק בשלב שבו ייפוי כוח רגיל מפסיק להיות בתוקף. ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח אשר הסמכות לפעול על פיו בשם הממנה, באה לעולם בעת שהממנה לא מסוגל עוד לפעול בעצמו.

באופן כללי , בעוד שהאפוטרופסות היא הליך בו רשויות המדינה מעורבות באופן אינטסיבי, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר את ניהול ענייניו של הממנה במתווה ועל פי כללים שהוא קבע מראש, בעת שהיה מסוגל וכשיר לכך.

באפוטרופסות המינוי הוא על ידי בית המשפט, לאחר שנשמע דברה של פקידת סעד, ומילוי התפקיד כרוך בפיקוח של בית המשפט ושל האפוטרופוס הכללי. בייפוי הכוח השחקנים העיקריים הם הממנה, שבעודו כשיר הביע את רצונו לגבי זהות מיופה הכוח והיקף סמכויותיו, ומיופה הכוח המוציא את אלה לפועל ביום פקודה.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח

החזון של ייפוי הכוח המתמשך הינו שהאדם הממנה יעניק את ייפוי הכוח המתמשך לאדם מסויים, מזוהה, איש אמון שהוא בוטח בו כי יפעל לטובתו. ההנחה היא שבמקרה הטיפוסי ייפוי כוח מתמשך יינתן לבני משפחה אך נוסח החוק אינו מביא זאת לידי ביטוי ואינו מבחין בין קרוב משפחה לבין כל אדם אחר.

החוק מונע את אפשרות מינויים לתפקיד של אנשים שאין להם קשר אישי עם הממנה, על מנת למנוע את פיתוחו של עיסוק של מיופי כוח כפי שקיים בתחום האפוטרופסות (החוק אינו מאפשר למנות לתפקיד מיופה כוח: תאגיד, או אדם המשמש מיופה כוח של יותר משלושה אנשים (אלא אם מדובר בקרוביו),

החוק מונע את אפשרות מינויים לתפקיד של אנשים שלממנה יש תלות כלכלית או מקצועית בהם. לא ניתן למנות כמיופה כוח אדם שיש לו קשר טיפולי עם הממנה, אדם המעניק לממנה  מגורים בתשלום, עו”ד שערך את ייפוי הכוח או שיש לו עניין אישי אחר בהענקתו וכוי…

תחומי פעולתו של מיופה הכוח

ניתן להסמיך את מיופה הכוח לפעול:

 • בעניינים רכושיים (כל פעולה שכרוכה בהוצאת כסף או בעסקאות בנכסים),
 • בעניינים אישיים (שהם כלל העניינים שאינם נוגעים לרכושו של אדם),
 • בעניינים בריאותיים,
 • בכל צרוף של אלה,
 • או בכל חלק שלהם.

ניתן למנות מספר מיופי כוח במשותף, מיופה כוח אחד לכלל העניינים, מיופי כוח שונים לעניינים שונים וכו.. הכל בהתאם לרצונו של האדם ולפי בחירתו.

ישנן פעולות אישיות על פי מהותן שאחר לא יכול לבצע בשם האדם. בענייני רכוש יש פעולות שמצריכות הסמכה מפורשת, ויש פעולות שלא ניתן לבצע ללא אישור בית המשפט.

פעולה נוספת המצריכה הסמכה מפורשת הינה מתן הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי. האפקטיביות של הסמכה כאמור מוגבלת (במקרה של התנגדות בזמן אמת יפוי הכוח יהיה תקף רק למשך 48 שעות, רק אם נחתם מראש בפני פסיכיאטר וכלל הוראה מפורשת לאשפוז גם חרף התנגדות, ורק אם באותה עת אין ביכולתו של הממנה לתת הסכמה מדעת). לא ברור גם כיצד באופן מעשי יאכף ייפוי כוח כאמור אם תהא התנגדות בזמן אמת.

קיימות גם הוראות כלליות שבעניינים בריאותיים מהותיים מיופה הכוח לא יבצע פעולה העומדת בניגוד לרצון הממנה בזמן אמת ללא קבלת אישור בית המשפט, וגם הוראה זאת מאיינת באופן מעשי את האפשרות לעשות שימוש בייפוי הכוח במקרה של התנגדות פעילה בזמן אמת.

באופן מעשי נראה שתחום האשפוז ימשיך להחלש על ידי ההוראות הנוגעות לאשפוז כפוי.

דרכי פעולתו של מיופה הכוח

הנחיות מקדימות

בנוסף לאפשרות לקבוע את העניינים בהם יחול ייפויי הכוח ואת זהותו של מיופה הכוח ניתן לכלול בייפוי כוח הנחיות מקדימות כיצד לפעול. ככלל ההנחיות המקדימות תחייבנה את מיופה הכוח.

אם ההנחיות המקדימות עומדות בסתירה לרצון הממנה בזמן אמת, יגבר הרצון שבעבר הבא לידי ביטוי בהנחיות המקדימות על פני הרצון בהווה:

 • רק ככל שייפוי הכוח כלל הוראה מפורשת בעניין זה
 • רק ככל שלא מדובר בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי

מיופה הכוח יהיה פטור מלקיים הנחיה מקדימה אם ביצועה בלתי אפשרי, כרוך בהוצאה כספית שהממנה לא יכול לעמוד בה בשים לב לצרכיו בהווה ובעתיד, בלתי חוקי או עלול לגרום לממנה פגיעה חמורה.

ניתן, אך לא חובה, לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות כיצד לנהוג במקרה של הנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה או בבקשה לפעול על פי הנחיה מקדימה שבזמן אמת הממנה מתנגד לביצועה.

בהעדרן של הנחיות מקדימות – על פי הרצון בזמן אמת ככל שניתן לבררו

בהעדרן של הנחיות מקדימות יש לפעול לפי רצון הממנה בזמן אמת. יחד עם זאת ההמנה לא יפעל בהתאם לרצון בהווה אם הוא סבור שהפעולה או ההחלטה יגרמו לממנה פגיעה של ממש.

כשלא ניתן לברר את רצונו של האדם – על פי רצונו המשוער

בהעדרה של אפשרות לברר את דעת הממנה בהתאם לרצון שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או רצונו המשוער.

ברירת המחדל – על פי טובת הממנה

בהעדרה של אפשרות להתחקות אחר רצון בפועל או משוער, בעבר או בהווה, יפעל מיופה הכוח לטובת הממנה כלומר לקידום, זכויותיו והאינטרסים שלו וסיפוק צרכיו.

אופן עריכתו של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייערך בכתב לפי טופס שמתכונתו קבועה בחוק. לאחר שקיבל הסברים על מהותו של ייפוי הכוח מעורך דין, ללא נוכחותו של מיופה הכוח. הממנה רשאי אך לא חייב לצרף לייפוי הכוח תעודה המעידה על כשירותו לתת ייפוי כוח במועד עריכתו.

עורך הדין שיאשר את חתימת ייפוי הכוח נדרש לעבור הכשרה לעריכתו של ייפוי כוח מתמשך וצריך להיות חסר עניין אישי בייפוי הכוח.

אם יתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר כשירותו של האדם לרבות מוגבלות המשליכה על יכולתו להבין את טיבו ומשמעותו של יפוי הכוח עליו להפנותו למומחה כדי שיחווה דעת בנושא כשירותו של האדם לחתום על ייפוי כוח. באישור חתימתו של הממנה על גבי ייפוי הכוח על עורך הדין לאשר כי נוכח לדעת שהממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח והתרשם כי ייפוי הכוח ניתן מרצון ללא השפעה בלתי הוגנת על הממנה.

לייפוי הכוח תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש כמיוופה כוח. תוקפו של ייפוי הכוח מותנה בהפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי על ידי הממנה או על ידי עורך הדין שערך אותו.

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו יכול שייחתם בפני עורך דין או בעל מקצוע (רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח), ויהיה בתוקף למשך שנה גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ואם נכנס לתוקף במהלך השנה ימשיך ויהיה בתוקף.

בניגוד לחוק הקודם בו יפויי כוח בענייני בריאות על פי חוק זכויות החולה לא פורש כחל על עניינים פסיכיאטריים, כעת ולאחר התיקון ייפוי כוח בענייני בריאות יחול, בהעדרה של קביעה אחרת, על כל עניין פסיכיאטרי בקהילה ולצורך קבלת מידע באשפוז. החלטה על אשפוז כפוי או הסכמה לבדיקות וטיפולים במסגרת אשפוז אינה אפשרית מכוח ייפוי כוח רפואי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

מיופה הכוח מוסמך להתחיל לפעול בהתאם לייפוי הכוח במועד שבו הממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח את הדרך שבא ייקבע שהוא אינו מסוגל להבין בדבר, בכפוף לסייג שהמבחן להפעלת ייפוי הכוח לא יהיה החלטה בלעדית של מיופה הכוח.

בהעדרה של קביעה בעניין זה, ברירת המחדל לצורך כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, הינו חוות דעת מקצועית כי הממנה הפסיק להבין בדבר.

מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת את ההסכמה לבדיקה לצורך מתן חוות דעת כאמור. בשלב זה חוות דעת כאמור תהא חוות דעת רפואית. החוק הסמיך את התקנתן של תקנות שתקבענה סוגי מומחים נוספים שיוכלו לתת חוות דעת בעניין היותו של אדם מסוגל להבין בעניין, וכן תקנות שתתייחסנה לתוכנה של חוות דעת כאמור. תקנות ראשונות היו אמורות להיות מובאות לאישור הכנסת בתוך 9 חודשים מיום קבלת החוק. טרם קרה.

המרשם

לצורך פעולה על פי ייפוי כוח מתמשך יש צורך בהפקדתו, כפי שהזכרנו קודם, בסמוך למועד עריכתו ובטרם היה הממנה חסר כשירות.

במועד בו מתקיים התנאי להתחיל לפעול על פי ייפוי הכוח על מיופה הכוח להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי בהצהרה כי התמלא התנאי וכי קויימו חובות היידוע. בטרם משלוח ההצהרה על מיופה הכוח להודיע על התקיימותו של התנאי:

 • לממנה,
 • לאדם שנקבע בייפוי הכוח שיש לידעו על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח
 • לבן משפחה עמו מתגורר הממנה, אם יש כזה
 • למעון בו מתגורר הממנה, אם יש כזה.

במשך להצהרה כאמור האפוטרופוס ימסור למיופה הכוח מסמך המעיד על כניסתו לתוקף של יפוי הכוח, וישלח הודעה על כך לממנה ולמיודע. האפוטרופוס אינו בודק את קיום התנאי ופועל על סמך הצהרתו של מיופה הכוח.

עד למועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רק לממנה ולמיופה הכוח זכות לקבל מידע על הפקדתו של ייפוי כוח מתמשך. החל מאותו מועד, בהעדרה של הנחיה אחרת שניתנה ביפוי הכוח, רשאים קרובי הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על הפקדתו של יפויי הכוח, על זהות מיופה הכוח והאדם המיודע ועל סוג העניינים לגביהם ניתן יפויי הכוח, אך לא את העתקו של ייפוי כוח כאמור.

תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכוח תקופה מוגבלת לתוקפו או תנאי שבו יפקע.

מיופה הכוח רשאי בכל עת להודיע לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח, ואם עשה כן כשהממנה אינו מסוגל להבין בדבר יודיע על כך גם לקרוב של הממנה.

הממנה רשאי להודיע על ביטולו של ייפוי הכוח למיופה הכוח בכל עת. אולם אם קבע בייפוי הכוח שלהודעה כאמור לא יהיה תוקף לאחר שחדל להבין בדבר, ייפוי הכוח לא יתבטל מאליו, ויתבטל רק לאחר פניה לבית המשפט בבקשה לבטלו.

סמכויות בית השמפט בקשר לייפוי כוח מתמשך

בית המשפט רשאי:

 • לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה הכוח.
 • להגביל את העניינים בייפוי הכוח לגביהם יוסמך מיופה הכוח לפעול או לקבוע תנאים לפעולותיו אם הדבר נדרש לצורך מניעתה של פגיעה של ממש.
 • למנות אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בעניינים שנכללו בייפוי הכוח אם הדבר נדרש לצורך מניעתה של פגיעה של ממש.
 • לבטל ייפוי כוח מתמשך אם ניתן במרמה או תוך ניצול, או שלא פועל על פי רצון הממנה, או שנגרמת פגיעה של ממש, או ששמירת עניינו של הממנה מצריכה מינוי אפוטרופוס.

בקשות כאמור יכולות להיות מובאות לבית המשפט גם על ידי כל קרוב משפחה של הממונה. כל החלטה בבקשה כאמור תינתן רק לאחר שמיעתו של הממנה על ידי בית המשפט.

בית המשפט מצווה לתת תוקף מירבי לרצון שבא לידי ביטוי בעריכתו של ייפוי הכוח והסעיפים כוללים מגוון מדורג של סעדים שניתן לתת. בין השאר, אם יבוטל מינוי על פי ייפוי כוח וידרש מינויו של אפוטרופוס, ומיופה הכוח מתאים, תינתן עדיפות למינויו כאפוטרופוס, על פני מינויים של אחרים.

למרות שהכלל הוא שבית המשפט לא ימנה אפוטרופוס כשיש ייפוי כוח מתמשך תקף, חריג לו יחול בבקשה למנות למנות אפוטרופוס לרכוש בו זכה הממנה על פי צואה, בהתאם לקביעה שבצוואה, זולת אם ראה שיש לסטות מכך לצורך שמירת האינטרסים של הממנה.

מנגנוני פיקוח:

1. חובות יידוע

הממנה יציין ביפוי הכוח המתמשך אדם או יותר שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפי הכוח, במועדים ובאופן שקבע הממונה. מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע.

אדם מיודע לא יהיה קרוב משפחה של הממונה (אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממונה).

הממנה רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

2. ברירת פיקוח על ידי האפוטרופוס הכללי

ציין הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, יודיע על כך הממנה לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח, ויחולו על מיופה הכוח מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף הוראות סעיפים 51 ו-53, בשינויים המחויבים.

3. שמירת מידע וניהול חשבונות

על הממנה לשמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה ולגבי פעולות שפעל בענייניו. השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ניהול חשבונות הממנה על ידי מיופה כוח.

4. מנגנון לברור תלונות

האפוטרופוס מינה ממונה על ברור תלונות. הממונה על התלונות רשאי להביא בפני גורם מוסמך את תוצאות ברור התלונה כדי שישקול לנקוט את האמצעים הנדרשים לדעתו לשמירת ענייניו של הממנה, ותוצאות ברור התלונה ימסרו למתלונן, ואם נמצאה מוצדקת גם לאדם המיודע.

כלי נגישות