עמוד הבית / חדשות עוצמה / עדכון בנוגע לתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

עדכון בנוגע לתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

לפני כשלושה חודשים התקבל בכנסת תיקון מקיף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. אחד החידושים העיקריים שבחוק המתקן הינו יצירתו של המוסד המשפטי המכונה “ייפוי כוח מתמשך”.

בעקרון, ייפוי כוח מתמשך הינו ייפוי כוח הניתן לאיש אמון של נותן ייפוי הכוח, המסמיך אותו לפעול בשמו ובמקומו במועד שבו לא יהיה מסוגל לכך בעצמו. החידוש בחוק הנוגע לייפוי הכוח המתמשך יפרט את התחומים והעניינים בהם הוא ניתן, את התנאים להפעלתו, את דרכי הבקרה והדווח על אופן הפעלתו וכיוצא באלה.

למרות שהחוק נחקק כבר, ההוראות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך תיכנסנה לתוקף רק בתום שנה מיום קבלת החוק. זאת, על מנת לאפשר את ההערכות להפעלתו. מדובר בכלי משפטי חדש שטרם נכנס לתוקף ועדיין לא קיימות דוגמאות לייפוי כוח כאמור.

נכון להיום ייפוי כוח בענייני בריאות בלבד אינו חל על עניינים פסיכיאטריים. גם בעניין זה יחול שינוי עם כניסתן לתוקף של הוראות החוק המתקן. בכל מקרה ייפוי כוח מתמשך, שאינו מתייחס לענייני בריאות בלבד, מצריך חתימה בפני עורך דין, עליו מוטל מכוח החוק להסביר את עיקריו, ואת מגוון ההסדרים האופציונליים העומדים לרשותו של נותן ייפוי הכוח. ייפוי כוח מתמשך יוכל להחתם רק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לצורך כך, והכשרות כאמור תינתנה לעורכי הדין שיהיו מעוניינים בכך במהלך השנה הקרובה.

נציגות של “עוצמה” ליוותה באופן שוטף את הליכי החקיקה ונטלה חלק בכל ישיבות ועדת הכנסת. אנו מקווים שבתוך מספר שבועות נוכל לפרסם מידע נוסף בעניין זה, הגם שכמובן לא יהיה בכוחו להחליף ייעוץ משפטי קונקרטי בידי עורך דין שהוכשר לכך.

כלי נגישות