עמוד הבית / הרפורמה ואנחנו / נייר עמדה – נדרשת רפורמה איכותית: תפיסה חדשה והוליסטית של בריאות הנפש

נייר עמדה – נדרשת רפורמה איכותית: תפיסה חדשה והוליסטית של בריאות הנפש

חברת הנהלת עוצמה ריבי צוק השתתפה אתמול, ה16.7.18, בוועדת ביקורת המדינה שעסקה בהמלצת דוח המבקר להקים ועדה ציבורית שתדון בתכנון מערכת בריאות הנפש בישראל. להלן הדברים שנשאה בוועדה, המייצגים את עמדת עוצמה בנושא.

ועדה ממלכתית בנושא בריאות הנפש

ליקויים חמורים באשפוז הפסיכיאטרי ובמערך השיקום, כמו גם הצבעה על שאלות יסוד שבמדיניות שטרם קיבלו מענה, חזרו ונשנו בדוחות מבקר המדינה, שרק לאחרונה קבע, בדוח הבקורת הקבוע לדיון:

“נוכח התמונה הקשה העולה מדוחות הביקורת השונים שעסקו בטיפול בנכי נפש ובשיקומם, הן בקהילה והן באשפוז, ובמשנה תוקף בדוח זה, משרד מבקר המדינה ממליץ על הקמת ועדה ציבורית שתדון בתכנון מערכת בריאות הנפש בישראל ובחיזוקה מתוך שמירה על זכויות המטופלים”.

המועצה הלאומית לבריאות הנפש המליצה: הבחינה הנמשכת של מערכת בריאות הנפש, תפקודה וצרכיה, מעלים תמונה עגומה של הזנחה רבת שנים. בצד רפורמות חשובות (המבנית, השיקומית והביטוחית), קיימים חסרים גדולים בתשתיות, באמצעים ובתכנון מדיניות, שבלעדיהם לא ייכון שינוי ותיקון מהותי ובר קיימא. לדעת המועצה נדרשת הקמת ועדת בדיקה ממלכתית, “על מנת להבטיח בחינה ראויה  של המערכת יחד עם גיבוי למימוש המלצותיה”.

משרד הבריאות לא השכיל ליתן מענה לליקויים חמורים ומהותיים שנזכרו בדוחות מבקר המדינה, לאורך שנים, הן ביחס למערך הטיפולי והן ביחס למערך השיקום, ואף לא להקים ועדה ציבורית לבחינה של אלה, כפי שהצהיר שיעשה בתכנית העבודה השנתית.

לאחר הרפורמות שבוצעו, נדרשת רפורמה איכותית: תפיסה חדשה והוליסטית של בריאות הנפש, העתקה של מרכז הכובד לקהילה, מתן מענה לצפיפות ולהזנחה בבתי החולים, והקץ לקיפוח, להדרה ולהפליה. הכל, תוך העמדתם של תקציבים שיש בהם לשקף את העומס הכלכלי של תחלואת הנפש על החברה (10% לפחות מעומס התחלואה הכללי) ויחס דומה לזה המקובל במדינות מפותחות בין תקציב הבריאות הכללי והתקציב המופנה לתחלואת הנפש ( על פי דוח המבקר: 2.8% בישראל לעומת 5% -18% במדינות הOECD).

משרד הבריאות כבול בכבלי העבר, בסד התקציב, ובהיותו, גם כיום, המעסיק הגדול ביותר בתחום הטיפול בבריאות הנפש, ומי שמופקד על אספקתם של שירותי השיקום, בצד היותו הרגולטור בתחומים אלה.

בריאות הנפש אינה רק עניין שברפואה. להתמודדות עם המוגבלות הנפשית נלווית סטיגמה חברתית, והמתמודדים ובני משפחותיהם הינם קבוצה מוחלשת הסובלת מהדרה חברתית, קיפוח והזנחה. יש קשר ישיר בין תחלואת הנפש לבין עוני ומחסור. הטיפול בתחלואת הנפש והיחס למתמודדים ולמשפחותיהם מעלים שאלות מאתגרות בדבר אופן יישומם הראוי של עקרונות יסוד וזכויות אדם בנסיבות שונות הכרוכות בהתמודדות עם מצבי משבר של המחלה. השיקום הפסיכיאטרי הינו, מחד, נדבך מרכזי בטיפול בבריאות הנפש, ומאידך, משיק לשירותי רווחה ונוגע לסוגיות יסוד של יחסה ותפקידה של הקהילה.

אשר על כן, היקף המצוקה וההזנחה, מורכבות השאלות שבמדיניות הדורשות פתרון, טיבן וטבען מחייבים את הקמתה לאלתר של ועדה ממלכתית, אשר תבדוק את תכנון מערכת בריאות הנפש וחיזוקה תוך שמירה על זכויות המטופלים. חיוני כי בראשותה של ועדה כאמור יעמוד אדם שאינו נימנה על הממסד הרפואי ושאינו עובד משרד הבריאות, וראוי שיהא שופט בדימוס.

להלן וידאו של הדברים שנשאה רבי צוק בתגובה לשאלות חברי הוועדה:

 

כלי נגישות